Posted by gio akram Minggu, 13 Januari 2013 0 komentar

1. Tiga Pikir Da’i
1.    Mewujudkan kerja dakwah
      Dengan mengeluarkan jama’ah gerak ke seluruh alam.
2.    Memelihara kerja dakwah
     Dengan ikut musyawarah di daerah (markaz), halaqah, dan muhalla serta menghidupkan amalan maqami.
3.    Meningkatkan kerja dakwah
      Dengan menambah korban harta, diri, masa, dan pikir.


2. Tiga Belas Sifat Da’i
1.      Mahabbah kepada seluruh makhluk.
2.      Semangat rela berkorban harta dan diri untuk agama.
3.      Selalu Ishlah diri.
4.      Ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan Allah.
5.      Beristighfar dalam setiap amalan.
6.      Sabar setiap menghadapi ujian.
7.      Menisbatkan diri hanya kepada Allah.
8.      Tidak berputus asa dalam setiap kegagalan.
9.      Tabah seperti unta.
10.  Tawadhu seperti bumi.
11.  Tegak dan teguh seperti gunung.
12.  Berpandangan luas seperti langit.
13.  Istiqamah seperti matahari.

3. Lima Kerisauan Da’i
1.      Bagaimana masjid di seluruh alam hidup seperti Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW.
2.      Bagaimana agama berjaya disetiap desa, kota, dan seluruh dunia seperti Madinah al Munawwarah di zaman Nabi SAW.
3.      Bagaimana semua manusia berpola hidup seperti pola hidup Rasulullah SAW dan para sahabat RA.
4.      Bagaimana disaat wanita ketemu wanita, laki-laki ketemu laki-laki, anak ketemu anak, semuanya berbicara agama; kebesaran Allah SWT.
5.      Bagaimana setiap rumah-rumah hidup amalan agama sehingga dapat mengeluarkan hafizh-hafizhah, da’i-da’iyah, dan ulama.

4. Lima Tertib Ibadah Da’i
1.    Menjaga shalat fardhu berjamaah di masjid dan shalat-shalat sunnah.
2.    Menjaga tilawah al Quran minimal 1 Juz perhari dan dzikir pagi-petang.
3.    Menjaga ta’lim harian di masjid dan di rumah.
4.    Menjaga jaulah mingguan di masjid sendiri dan masjid tetangga.
5.    Menjaga nishab dakwah 2 ½ jam setiap hari, 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan 4 bulan seumur hidup.

5. Enam Sifat Amalan Da’i
1.    Iman; yakin yang benar kepada Allah SWT.
2.    Istikhlas; ikut cara Rasulullah SAW.
3.    Ihtisab; mengetahui nilai amal.
4.    Ihsan; tawajjuh kepada Allah SWT.
5.    Ikhlas; mencari ridha Allah SWT
6.    Istiqamah; mujahadah melawan hawa nafsu

6. Sembilan Target Da’i
1.      Meningkatkan amalan
2.      Tahu tugas
3.      Merisaukan umat
4.      Pembawa rahmat
5.      Menyatukan umat
6.      Membuat suasana agama baik maqomi dan intiqoli
7.      Tidak cinta dunia, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan
8.      Sami’na wa attho’na
9.      Mencapai target kalimat laa ilahaillallah diakhir hayatnya

7. Siap Menjadi Da’i
1.      Seperti air hujan; mendatangi semua orang tanpa menunggu diundang dan tidak dibayar.
2.      Tidak seperti air sungai; hanya memberi manfaat kepada orang yang berada di sekitarnya dan searah dengan alirannya.
3.      Tidak seperti air sumur; hanya memberi manfaat kalau didatangi dan atau dipasangi saluran.
4.      Apalagi seperti air PDAM/PAM; hanya memberi manfaat kalau mau dibayar. (na’udzubillahi min dzalik)

8. Cara Da’i Meredam Emosi
1.    Tidak suka tidur
2.    Tidak suka makan yang enak-enak.
3.    Selalu menyalahkan diri sendiri
4.    Selalu mengucapkan salam
5.    Tidak berteman dengan orang kaya
6.    Menghormati orang berilmu
7.    Menutupi kesalahan saudaranya
8.    Tidak mencintai hobbi dunia
9.    Selalu berteman dengan orang miskin
10. Suka memberi makan orang miskin
11. Mencintai sunnah nabi, meninggalkan cinta dunia
12. Sabar menerima apa adanya
13. Suka  melihat kebawah
14. Harus bijaksana dan hati-hati.
15. Sering puasa sunnah.

9. Amalan Da’i agar Bisa ke Seluruh Alam
1.    Catat nama ketika tasykil.
2.    Bagi dakwah kepada setiap orang dan bentangkan takaza kepada setiap orang.
3.    Nushrah Jama’ah yang ada di maqami dengan cara i’tiqaf dan program bersama jama’ah, sedangkan makan bersama isteri (keluarga).
4.    Shalat hajat dengan sungguh-sungguh.

10. Amalan Da’i yang Memudahkan Tasykil
1.    Niat yang ikhlas
2.    Persiapan yang matang
3.    Sangka baik

11. Cara Da’i Mendapatkan Tasykilan
1.    Jaga kesatuan hati;
      Amir dengan makmur, sesama makmur, jama’ah gerak dengan karkun setempat, jama’ah gerak dengan jama’ah masjid, dan jama’ah gerak dengan masyarakat setempat.
2.    Hidupkan delapan amalan ijtima’i:
Shalat berjama’ah, musyawarah, ta’lim, jaulah, bayan, makan, tidur, dan safar.
3.    Hidupkan lima amalan infirodi:
      Takbiratul ula dalam shalat jama’ah, shalat-shalat nafil, dzikir dan tilawah al Qur’an minimal 1 juz setiap hari. doa memohon hidayah, dan taat keputusan musyawarah.
4.    Hidupkan lima jaulah:
      Jaulah umumi, jaulah khususi, jaulah ta’limi, jaulah tasykili, dan jaulah usuli.
5.    Mengadakan bayan masturah.
6.    Akhirkan waktu makan dan istirahat.
7.    Menjaga amalan malam hari.
8.    Sambung hati dengan orang yang didakwahi, setelah itu tentukan hari kapan ia bersedia khuruj.
9.    Membantu menyelesaikan keperluan orang yang bersedia khuruj.

12. Enam Ikrom Da’i Kepada Teman
1.    Jangan makan menyebar
2.    Kunjungi bila sakit
3.    Cerah muka dan lemah lembut
4.    Lihat kebaikannya
5.    Ucapkan salam bila ketemu
6.    Banyak silaturahmi

13. Cara Da’i Menjaga Kesatuan Hati
1.    Senantiasa meluruskan niat untuk ishlah diri, bukan mengishlah orang lain. Tertib untuk diri sendiri, ikram untuk orang lain.
2.    Merapatkan dan meluruskan shaf ketika shalat berjama’ah.
3.    Saling menyebarkan salam.
4.    Saling memanggil dengan nama atau gelar yang disukai.
5.    Saling mendoakan.
6.    Selalu melihat kebaikan orang lain dan melihat kekurangan diri sendiri.
7.    Jangan merasa lebih tahu atau merasa sudah lama dalam usaha dakwah.
8.    Senantiasa duduk berjama’ah, baik dalam majelis maupun di luar majelis.
9.    Saling memaafkan.
10. Saling memberi hadiah.
11. Ikram dengan berkhidmat sesama jama’ah, walaupun ada petugas khidmat.
12. Menjaga lisan, hindari menegur langsung teman yang kurang tertib, berilah nasihat melalui mudzakarah atau pembicaraan empat mata.
13. Mentaati hasil musyawarah dan senantiasa mudzakarah ushul-ushul dakwah.


14. Sifat Untuk Satu Hati
1.    Mahabah / kasih sayang.
2.    Sebarkan salam.
3.    Saling ikrom.
4.    Saling menghormati.
5.    Hindarkan perbedaan pendapat.
6.    Jangan menyakiti hati orang lain.
7.    Jangan sombong
8.    Melihat kebaikan orang lain.
9.    Utamakan ijtima’iyat
10. Hindarkan senda gurau
11. Jaga taat pada Amir
12. Jaga akhlak
14. Saling do’a mendo’akan.

15. Cara untuk menjaga satu hati
1.    Niat islah diri.
2.    Taat pada putusan musyawarah.
3.    Jaga amalan ijtima’i.
4.    Rela berkorban.
5.    Tingkatkan ikrom pada orang lain.
6.    Lihat kebaikan orang lain dan sebaliknya lihat keburukan kita.
7.    Ambil takaza yang berat.
8.    Tertibkan diri sendiri.
9.    Beri kelonggaran pada orang lain.
10. Ikhlas dan istikhlas.
11. Hargai pengorbanan orang lain.
12. Bandingkan korban kita dengan korban sahabat.
13. Ini kerja saya orang lain hanya membantu.

16. Penyebab Matinya Hati
1.    Mengenal Allah SWT tetapi tidak memenuhi haknya
2.    Baca Alquran tetapi tidak mengamalkannya
3.    Mengaku memusuhi syetan tetapi mengikuti dan mentaatinya
4.    Mengaku umat Rasul tetapi tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya
5.    Ingin masuk sorga tetapi tidak beramal untuknya
6.    Ingin selamat dari neraka tetapi melemparkan diri kedalamnya
7.    Mati itu hak tetapi tidak siap untuk menghadapinya
8.    Meributkan dosa dan aib orang lain tetapi lupa akan aib dirinya  sendiri
9.    Merasakan nikmat tetapi tidak mensyukurinya
10. Kamu telah menguburkan mayat orang lain tetapi tidak dijadikan pelajaran dan peringatan

17. Sepuluh Fitrah Nabi
1.    Menghisab air kehidung kemudian dikeluarkan
2.    Memotong kumis
3.    Bersiwak
4.    Berkumur-kumur
5.    Memanjangkan jenggot
6.    Menyabut bulu ketiak
7.    Memotong kuku
8.    Istinja’ dengan air
9.    Memotong bulu kemaluan
10. Menyela jari-jari tangan dan kaki dengan air

18. Langkah Syetan Dalam Masa Tarbiyah
1.    Menghalangi insan dari masuk Islam.
2.    Menghalangi muslim dari hijrah.
3.    Ketika khuruj fii sabilillah dihalang-halangi supaya tidak menyempurnakan waktu.
4.    Ketika waktu sempurna, dihalangi supaya tidak menyempurnakan amal.
5.    Ketika amal sempurna, dihalangi supaya tidak ikhlas.
6.    Setelah ikhlaspun, ketika pulang dari khuruj dihalangi supaya mengerjakan perkara sia-sia dan dibuat perasaan bahwa Allah SWT telah menerima amalnya.

19. Syarat Sukses Dalam Tarbiyah
1.    Ada musryid atau Murabbi yang terpercaya sebagai ahli iman dan amal.
2.    Ada kawan yang selalu mengingatkan atau memberi nasihat dalam kesalahan.
3.    Ada lawan yang memberi kritik sehingga kita dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi.
4.    Ada muhashabah, “sudahkah wujud dalam kehidupan saya?

20. Cara Tarbiyah Diri
1.    Menjaga waktu di saat keluar
      Ibnul Qayyim mengatakan bahwa menyia-nyiakan waktu lebih besar kerugiannya daripada kematian, sebab menyia-nyiakan waktu bisa kehilangan Allah, sedangkan kematian hanya kehilangan dunia.
2.    Menjaga amal
      Ulama mengatakan, “zamanut tarbiyyah auqatut tarbiyyah”, artinya masa tarbiyah adalah waktu mertarbiyah diri. Maksudnya, jika dalam masa tarbiyah seseorang tidak bisa menjaga amal, maka mustahil di luar masa tarbiyah akan berhasil. Contohnya seorang santri yang tidak pernah shalat tahajjud ketika menuntut ilmu, maka mustahil dia akan menjadi ahli tahajjud ketika menjadi ‘ulama.
3.    Menjaga empat saluran, yaitu mata, telinga, mulut, dan fikiran agar hati tidak dimasuki keyakinan yang syirik.
4.    Muhashabah yaitu menghisab amalan setiap hari adakah yang ikhtilaf dengan sunnah Nabi SAW.

21. Tanda Tarbiyah yang Berhasil
1.    Senang berangkat khuruj sama dengan senangnya berjumpa dengan isteri (keluarga) ketika pulang.
2.    Sedihnya pulang dari khuruj sama dengan sedihnya tinggalkan isteri ketika berangkat khuruj.
3.    Shalat lebih khusyu’
4.    Dzikir lebih tawajjuh
5.    Menganggap setiap amal agama sebagai perkara yang besar dan utama
22. Sepuluh Akhlak Da’i Terhadap Isteri
1.    Memberi nafkah lahir (keperluan hidup) dan batin.
2.    Berhias di hadapan isteri
3.    Meringankan pekerjaan isteri.
4.    Puji masakan isteri.
5.    Puji sekecil apapun kebaikan isteri.
6.    Sayangi anak di depan isteri.
7.    Ajak jalan-jalan yang disyari’atkan agama (misalnya nushrah jama’ah masturah, nushrah ahliah yang suaminya sedang khuruj).
8.    Apabila pergi tinggalkan pesan dan ketika pulang membawa hadiah.
9.    Cerita (kargozari) di malam hari sebelum tidur.
10. Mendoakan isteri untuk kebaikan dunia dan akhirat.

23. Sepuluh Cara Da’i Memelihara Isteri
1.    Jangan jadikan isteri sebagai budak
2.    Kerja isteri kerja kita
3.    Tidak pernah mencaci dan memukul isteri
4.    Selalu memaafkan kesalahannya
5.    Memberi contoh
6.    Menjadikan isteri sebagai abid
7.    Jangan mendatangkan kebendaan dunia kedalam rumah
8.    Beri targib dengan mahabah / kasih sayang
9.    Tidak pernah mengeluh dengan apa yang diberikan isteri
10. Dengan banyak berdakwah

24. Kenapa Karkun?
Kenapa karkun macet :
1.    Keletihan / kecapaian.
2.    Tersakiti hatinya

Kenapa dakwah terhambat :
1.    Karkun kaya takut miskin
2.    Karkun miskin ingin kaya

Kenapa  karkun rusak :
1.    Tidak jaga nisab
2.    Tidak buat maqomi

Kenapa karkun dingin :
1.    Waktu keluar tidak niat islah diri
2.    Waktu pulang tidak jadikan dakwah maksud hidup

Kenapa umat merugi :
1.    Tidak paham target hidup
2.    Tidak paham maksud hidup

25. Yang Mendatangkan Sifat Munafik
1.    Pilih-pilih dalam bersahabat (dalam berjamaah)
2.    Masih menyukai yang enak-enak
3.    Tidak mau ditarghib dan dinasehati
4.    Takut miskin, takut mati, dan takut menderita
5.    Suka mencari kesalahan orang lain
6.    Sering berteman dengan orang-orang yang cinta dunia dan orang-orang yang tidak menjaga sholat berjemaah
7.    Masih ada sifat emosi dan amarah

26. Sifat-Sifat Iblis
1.    Sombong merasa paling hebat
2.    Melaksanakan perintah Allah SWT mikir-mikir
3.    Suka membeda-bedakan
4.    Suka mengadu domba
5.    Ingin menang sendiri
6.    Tidak yakin pada kekuasaan, kehebatan, dan keangungan Allah SWT.
7.    Berbangga diri

27. Isteri Tidak Mendukung
Kalau istri kita tak mendukung/menentang usaha dakwah maka hal-hal yang harus kita lakukan diantaranya :
1.    Kita harus tetap tunaikan hak-hak istri kita walaupun dia menentang dan tidak setuju dengan usaha dakwah ini, kasih sayang kita jangan lah berkurang sedikitpun kepada dia , jangan main ancam-ancam untuk melakukan poligami kalau istri kita menolak dakwah, jangan pernah punya pikiran seperti itu, kita harus tetap  tunaikan keperluan dan hak dia.
2.    Kita jangan menuntut hak kita di tunaikan, kalau sekiranya istri kita tidak mau mencucikan baju kita ya kita cuci sendiri, kalau istri kita tidak mau masak yang masak sendiri bahkan kalau istri kita tidak mau di ajak ”tidur” ya kita tidur sendiri. Intinya kita jangan menuntut hak kita.
3.    Tetap lakukan dakwah secara istiqomah, waktunya nisab kita tetap berangkat walau istri tidak setuju, kalau kita pulang istri kita marah, maka kita diam saja dengan tetap jaga kasih sayang, jangan pernah lupa hak istri walau dia mati-matian menentang dakwah. Insya Allah kita semua niat amal.
 sumber: http://catatanmuzakarah.blogspot.com/2012/07/muzakarah-dai.html
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Mudzakarah Da'i
Ditulis oleh gio akram
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://gioakram13.blogspot.com/2013/01/mudzakarah-dai_13.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.

0 komentar:

Posting Komentar